ხაშურის მუნიციპალიტეტი
khashuri Municipality City Hall
(368) 24 15 02
ცხელი ხაზი
იწყება წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა
იწყება წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა
ხაშურში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი გაიხსნა
ხაშურში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი გაიხსნა

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება, მოსახლეობის ინფორმირება.

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/G-N127.pdf


    

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეთა სოციალური მომსახურების პროგრამა მიმართულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეთა უწყვეტი აღზრდის, სწავლების პროცესისა და მათი სოციალურ-საყოფაცხოვრებო, შრომითი ადაპტაციის ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად. 

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/ბრძანება.pdf

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/პროგრამა.xlsx


უმწეოთა უფასო კვების მუნიციპალური პროგრამა მოქმედებს ხაშურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით.

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/ძირითადი_დოკუმენტი(3).pdf

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/სასადილო_-პროგრამა(1).xlsx


ფულადი სოციალური დახმარების პროგრამა გულისხმობს ხაშურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდას და სოციალურ- ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას.

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/ბრძანება ფულად დახმარებაზე.pdf

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/დანართი(ახალი).xlsx

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/სოც.პროგრამა.xlsx